Człowiek od
edukacji

O mnie

Urodziłem się w 2002 roku na poznańskich Jeżycach. Całe moje życie związane było i jest z Poznaniem, od kiedy pamiętam kochałem odkrywać to miasto. Swoją pierwszą styczność z działalnością społeczną i wyborami miałem w samorządzie uczniowskim, a pasja do tej pracy zaprowadziła mnie do Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Dzięki tej możliwości, już od 15 roku życia włączałem się w prace Urzędu Miasta, konsultując miejskie polityki czy współtworząc projekty dla młodych ludzi. Gdy po ukończeniu szkoły średniej skończyłem pracę w Młodzieżowej Radzie, stwierdziłem, że należy profesjonalizować działalność społeczną. Tak powstała Fundacja Varia Posnania, w której prawie 100-osobowy zespół zaangażowanych społecznie osób działa na rzecz praworządności w szkołach, partycypacji społecznej i równości. W ostatnim czasie poczułem, że doszliśmy do ściany, a przez kształt systemu politycznego nie jesteśmy w stanie wprowadzić w poznańskich szkołach systemowej zmiany z pozycji organizacji pozarządowej. Dlatego startuję w wyborach samorządowych.

Postulaty

15 tez dla edukacji
1. Waloryzacja Funduszu Samorządów Uczniowskich do poziomu 4000 PLN na szkołę i 100 000 PLN w skali Miasta w 2025 roku w celu dostosowania programu do wskaźnika inflacji. Pozwoli to na wzmocnienie najważniejszego narzędzia uczniowskiej partycypacji obywatelskiej.
2. Wprowadzenie i weryfikowanie powszechnych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Poznania i organów samorządów uczniowskich. Tym samym – upowszechni to jednolite procedury wyborcze w placówkach edukacyjnych i przygotuje młode osoby do partycypacji w życiu obywatelskim.
3. Zakończenie nielegalnych opłat pobieranych w szkołach na mundurki, ksero i szafki. Koniec także z wymuszaniem na rodzicach odprowadzania składek na rady rodziców
4. Zwiększenie środków budżetowych dla bibliotek szkolnych na zakup książek, wyznaczenie środków dla bibliotekarek_rzy na organizację wydarzeń kulturalnych i reforma w kwestii zastępowania nieobecnych nauczycieli przez bibliotekarki_rzy.
5. Rozszerzenie zakresu konkursów, w których uczestnictwo i uzyskanie tytułu laureata czy finalisty dopuszcza do udziału w programie stypendialnym Miasta Poznania.
6. Doinwestowanie szkolnych korytarzy poprzez wyposażenie ich w zieleń i miejsca siedzące, celem poprawy ich jakości użytkowej.
7. Wprowadzenie w szkolnych klasach krzeseł posiadających funkcję regulacji wysokości siedziska i o odpowiedniej formie, celem zapobiegania powstawaniu wad kręgosłupa.
8. Prowadzenie konsultacji publicznych w szkołach przed każdym istotnym remontem i rewitalizacją. Powinno się przeprowadzać analizę potrzeb i zainteresowania ze strony społeczności w celu odpowiedniego gospodarowania funduszami.
9. Zakończenie dyskryminacji osób LGBTQ+ w poznańskich szkołach. Należy podnieść wiedzę i kompetencje dyrekcji i kadr pedagogicznych realizując działania edukacyjne, profilaktyczne i interwencyjne.
10. Popularyzacja i wspieranie funkcjonowania Rady Szkoły w poznańskich placówkach oświatowych, celem utworzenia możliwość współrządzenia szkołą przez wszystkie zainteresowane podmioty.
11. Wprowadzenie instytucji asystenta kulturowego w szkołach, do których po wsparcie będą mogły uczęszczać osoby z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym.
12. Koniec z bezprawiem w poznańskich szkołach. Statuty szkół muszą być zgodne z ustawami, rozporządzeniami i Konstytucją.
13. Uzależnienie wysokości świadczeń motywacyjnych dla pracowników_czek oświatowych od wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, uszczegółowienie zasad dot. ich przyznawania i rozszerzenie przypadków, przy których owe świadczenie przysługuje.
14. Ustanowienie narzędzi ewaluacji i kontroli prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, które w wielu placówkach nie odbywały się, bądź były zastępowane innymi zajęciami. Istotnym elementem będzie również rozwój współpracy w tym zakresie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
15. Wprowadzenie roślinnych alternatyw posiłków do szkolnych stołówek Młode pokolenie przoduje w zmianie nawyków żywieniowych. Coraz więcej osób uczących się nie je mięsa i produktów odzwierzęcych. Niestety poznańskie szkoły nie nadążają za tymi zmianami i nie gwarantują dostępności takich posiłków. Wprowadzimy obligatoryjny dostęp do roślinnych posiłków w stołówkach publicznych szkół przy zachowaniu tradycyjnych form żywienia

Program

Edukacja i Partycypacja
W Poznaniu uczy się ponad 100 tysięcy osób, a kolejne 100 tysięcy studiuje na uczelniach. To ogromna rzesza ludzi, na których – w dobie kryzysu demograficznego – powinno nam szczególnie zależeć. Musimy zacząć patrzeć na młodych szerzej niż przez pryzmat szkoły. Miasto należy do wszystkich.
Szkoły praworządne
Miasto, jako organ prowadzący, ma możliwość wspierania szkół w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich osób zaangażowanych w proces kształcenia. Ponadto, współpraca z Kuratorium Oświaty, władzą centralną oraz samymi szkołami pozwoli dopilnować zgodności szkolnych statutów z prawem i doskonalić swoje kadry. Rzecznik Praw Uczniowskich powinien być zatrudniony na pełen etat w charakterze Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania i posiadać środki na zatrudnienie osób wspierających go w jego działalności.
Szkoły demokratyczne
W szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań, zgodnie z prawem, powinny odbywać się coroczne demokratyczne wybory do samorządów uczniowskich, wybieranie reprezentacji do Młodzieżowej Rady Miasta oraz prawybory przed wyborami samorządowymi jako praktyczna lekcja demokracji.
Szkoły bezpłatne
Zgodnie z konstytucją RP, nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Wiele szkół niestety łamie ten przepis poprzez pobieranie obowiązkowych opłat za ksero, szafki, mundurki, fundusze celowe czy wyjścia szkolne. Rodziców zmusza się do odprowadzania wysokich składek na Rady Rodziców, a dzieci rodziców niepłacących są dyskryminowane niedostępnością do szkolnych usług. Czas powiedzieć “Dość!” łamaniu prawa.
Szkoły dostosowane
Pomimo wielu remontów i rewitalizacji, budynki szkół nadal pozostawiają wiele do życzenia. Przestarzała i nieprzyjazna infrastruktura czy brak miejsc siedzących na korytarzach to tylko jedne z wielu braków infrastrukturalnych. Remonty budynków szkolnych powinny być konsultowane z całą społecznością korzystającą z danej placówki.
Udział młodych w budżecie
Poznań był prekursorem we wprowadzaniu narzędzi współdecydowania młodych o publicznych pieniądzach. Fundusz Samorządów Uczniowskich to jednak zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali kilkumiliardowego budżetu miasta. W ostatnich latach Miasto Poznań ograniczyło budżet programu, a inflacja obniżyła jego realną wartość o ponad 30%.
FSU powinien zostać zwiększony do poziomu 4000 zł dla szkoły i być waloryzowany o inflację. W Poznańskim Budżecie Obywatelskim powinna zostać wydzielona osobna pula na projekty młodzieżowe, a w szkołach odbywać powinny się spotkania z urzędnikami i urzędniczkami, którzy podnosiliby poziom wiedzy o publicznych środkach i gospodarowania nimi.
Dostępny dach nad głową
W związku z pogłębiającym się kryzysem mieszkaniowym, Miasto Poznań powinno być gotowe wspierać osoby, które wybierają Poznań na miejsce odbycia swojej wyższej edukacji. Miasto musi współpracować z uczelniami na rzecz tworzenia i prowadzenia akademików, kooperatyw mieszkaniowych i spółdzielni studenckich. Przykład walki o poznańską Jowitę pokazał dramat na poznańskim rynku mieszkaniowym, którego kształt uniemożliwia studiowanie osobom gorzej usytuowanym.
Kultura dostępna komunikacyjnie
Bilet na miejskie wydarzenia, spektakle, czy pokazy filmowe w miejskich jednostkach kultury powinien stanowić bilet umożliwiający dojechanie na wydarzenie i powrót z niego transportem publicznym.
Poznań miastem (domów) kultury
Potrzebujemy miejsc, które będą ogniskować życie osiedli. Godne finansowanie domów kultury i tworzenie ich programów zgodnie z oczekiwaniami powinno stać się lokalnymi priorytetami. Darmowość, a tym samym zwalczanie bariery finansowej jest tu równie ważne, co słuchanie głosów społeczności.
Miasto równych szans
Wykluczenie majątkowe stanowi wciąż poważny problem, który zamyka drzwi młodym osobom na rozwój artystyczny i kulturalny. Z jednej strony liczba darmowych kulturalnych programów edukacyjnych jest zastraszająco niska, a z drugiej brakuje przestrzeni w których można byłoby organizować wystawy, pokazy i sztuki nie płacąc za ich wynajem. Miasto musi stać się mecenasem młodych ludzi, którzy pragną się rozwijać i, poprzez tworzenie darmowych inkubatorów sztuki, wspierać młodych artystów.
Miasto opiekuńcze
Afera Posnania Gate jest wycinkiem szerokiego problemu, jakim jest brak opieki ze strony Miasta nad młodymi osobami. Czują się one odrzucone i pozostawione same sobie. Miasto powinno monitorować przed podległe sobie organy sytuację osób, u których ryzyko wejścia w trudne środowiska jest wysokie i interweniować w razie potrzeby.
Miasto walczące z katastrofą klimatyczną
Katastrofa klimatyczna jest faktem, a miasta mają ogromną moc walki z degradacją środowiska naturalnego. Przy tworzeniu i rewitalizowaniu zielonych obszarów miasta, nadrzędnym celem powinno być zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej i zdolności konkretnych roślin do oczyszczania powietrza. Wykorzystywanie parków, skwerów, rodzinnych ogródków działkowych i miejskich lasów pod cele budowlane powinno zostać całkowicie wstrzymane.
Tereny szkół i budynków użyteczności publicznej powinny dawać przykład efektywnego wykorzystania przestrzeni pod względem tworzenia powierzchni biologicznie czynnych i “niebieskiej” infrastruktury.
Konieczna jest także zmiana nawyków żywieniowych, ponieważ zgodnie z danymi z Europejskiej Agencji Środowiskowej, ok. 10% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z rolnictwa. Jednocześnie, zgodnie z badaniami instytutu Heinricha Bölla i Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ponad 40% młodych osób nie je lub ogranicza spożycie mięsa. Tym samym, szkoły i instytucje publiczne prowadzące stołówki, powinny gwarantować pełnowartościowe roślinne posiłki, umożliwiając jednocześnie tradycyjne formy żywienia.
Poznań otwarty na wszystkich
Poznań od dawna uznawany jest za polską stolicę równości. Powinniśmy jako miasto wspierać każdą grupę dotkniętą dyskryminacją, marginalizacją czy ograniczeniem praw w życiu społecznym i politycznym. Prawa kobiet, osób LGBTQ+, mniejszości etnicznych, narodowych i wyznaniowych powinny być respektowane we wszystkich sferach miejskich polityk.
Ponadto, Miasto Poznań powinno stale monitorować łamanie tych praw w instytucjach sobie podległych. Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Polityki Równościowej powinna dysponować zespołem osób pracujących na rzecz obrony ww. praw.
W kwestii polityki migracyjnej, powinniśmy stale monitorować potrzeby i wyzwania, z którymi borykają się osoby z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Niezależnie od działań w tym zakresie na poziomie centralnym.
Powinniśmy wspierać integrację tych osób z miejską społecznością, wspierać w nauce języka polskiego i poszukiwania pracy, a także rozwijania kompetencji zawodowych. Należałoby rozważyć nawiązanie współpracy z miastami partnerskimi i rządami państw celem planowania migracji do Poznania osób o konkretnym wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym zachowując jednocześnie otwartość na wspieranie osób dotkniętych konfliktami zbrojnymi, ubóstwem czy głodem.

Kto i jak może głosować?

Jeśli zdecydujesz się na mnie zagłosować musisz pamiętać o kilku istotnych rzeczach:
1. Musisz mieć przynajmniej 18 lat i posiadać prawa wyborcze.
2. Upewnij się, że jesteś przypisany do Okręgu numer III (w rubryce wybory do rady gminy) w Centralnym Rejestrze Wyborców. Sprawdzisz to tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2
3. Jeśli nie masz możliwości zameldowania się NIC STRACONEGO! Możesz zmienić miejsce głosowania. Jak to zrobić? Wniosek złożyć możesz przez internet lub w Urzędzie. Wszystkie informacje znajdziesz tu: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw
4. Jeśli nie posiadasz stałego meldunku Urząd może poprosić Cię o oświadczenie lub dokument potwierdzający Twoje zamieszkanie w danym miejscu. Przy składaniu wniosku internetowo możesz otrzymać telefon z Urzędu z prośbą o oświadczenie, że mieszkasz w podanym miejscu. Procedura trwa zazwyczaj kilka dni, jednak nie warto czekać do ostatniej chwili. Jeśli upewnisz się, że jesteś przypisany do odpowiedniego okręgu, sprawdź gdzie znajduje się Twoja Obwodowa Komisja Wyborcza: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2
5. W dniu głosowania pamiętaj zabrać ze sobą do lokalu dokument potwierdzający tożsamość

Skontaktuj się ze mną!

Chcesz pomóc w kampanii? Masz pytania o mój program?
Napisz do mnie!
  Mapa okręgu wyborczego

  Startuję z okręgu nr 3
  Możesz oddać na mnie swój głos w jednym z poniższych osiedli:
  Stare Miasto
  Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
  Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Główna
  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
  Chartowo
  Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Tu mozesz na mnie głosować!